Revision 309ad459b5171798f3d484b19ab60d5c56a2d790

TrainingCourses/Universities/CTU.cz/UvKurs/present.tex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
\documentclass[]{beamer}
\usetheme{Rochester} 
\usepackage{graphicx}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{} 
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{pifont}
\usepackage{color}
\usepackage{eurosym}

\AtBeginSubsection[]
{
  \begin{frame}
    \frametitle{Outline}
    \tableofcontents[currentsection,currentsubsection]
  \end{frame}
}

\def\visibility{true}
\AtBeginSection[]
{
  \begin{frame}
    \frametitle{Outline}
    \tableofcontents[currentsection,currentsubsection]
  \end{frame}
}

\def\GW{/GW}
\input{/GW/root/GW4reports/GWcommons.tex}


\def\im{\item}
\def\slide#1#2{\begin{frame}\frametitle{#1} #2\end{frame}}
\def\nic#1{#1}

\def\psl#1#2#3#4#5{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{minipage}{#2\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{figs/#3}
%\flushright 
\newline\tiny kredit: #4 
\end{minipage}\\
\end{center}
#5
\end{frame}}


\def\dblpsl#1#2#3#4#5#6#7#8{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{minipage}{#2\textwidth}
\includegraphics[width=#3\textwidth]{figs/#4}
\includegraphics[width=#5\textwidth]{figs/#6}
\newline\tiny kredit: #7 
\end{minipage}\\
\end{center}
#8
\end{frame}}

\def\pslitems#1#2#3#4#5#6#7{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{minipage}{#2\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{figs/#3}
\newline\tiny kredit: #4 
\end{minipage}
\begin{minipage}{#5\textwidth}
\begin{itemize}
#6
\end{itemize}
\end{minipage}\\
\end{center}
#7
\end{frame}}

\def\short#1{}

\def\GWis#1{\input{/GW/#1/latexsrc.page}\GWslide} %GW include slide

\begin{document}
\title{Plazma jako fyzikální či technologická výzva \\ s akcentem na "české vody"}
\author{Vojt\v{e}ch Svoboda, et al. \\ pro přípravný kurs}
\date{\today}
\slide{title}{\titlepage}

\nic{
\section{Úvod}
\psl{Vojtěch Svoboda \& GOLEM}{0.8}{CIMG0445.JPG}{golem.fjfi.cvut.cz}{}
\dblpsl{+ Fyzika a technika termojaderné fúze}{1}{0.4}{STUDIUMweb.jpg}{0.4}{UPLATNENIweb.jpg}{fttf.fjfi.cvut.cz}{Ne úplně šťastný název}
\psl{Stavy hmoty}{0.8}{MatterStates.jpeg}{Intechopen.com}{Příběh však nekončí .. nukleonové plazma, kvark-gluonové plazma ..}
\psl{Plazma kolem nás}{0.8}{plasma_properties_full.jpg}{cpepphysics.org}{}
\section{Budoucí termojaderný reaktor}
\dblpsl{$\mu$hvězda v pozemských podmínkách}{1}{0.5}{sun-photo-solar-filament-101118-02.jpg}{0.5}{reactor.png}{ITER.org}{700 tis. km ($15\cdot10^6$K to 6000K) versus 7m ($100\cdot10^6$K to 4K)}
\GWis{Theory/Fusion/FusionIntro/ThreeWaysToConfinePlasma/cz}
\pslitems{ITER}{0.49}{ITER01.jpg}{ITER.org}{0.49}{\im 500 MW po dobu 400 s \\ @ $Q > 10$. \im Demonstrace technologií budoucí fúzní elektrárny. \im Deuterium-Tritium plasma samostatně ``hořící''. \im Produkce tricia. \im Demonstrace bezpečnosti fúzní energie.}{}
%http://mappingignorance.org/2013/11/25/iter-engineering-challenges-of-putting-the-sun-into-a-box-part-2/
\short{\psl{První stěna}{0.8}{FirstWallLoads.jpg}{R.Lasser}{Slunce na svém povrchu $\sim$ 63 MW/m$^2$}}
\short{\psl{ELMs}{0.9}{ELMs.jpg}{Euro-fusion.org}{L-H mod, ale něco za něco.}}
\short{\psl{Divertor}{0.9}{Fig1_divertor_1-640x308.jpg}{Euro-fusion.org}{*) nejnamáhanější část reaktoru (není chráněna $B_t$), *) odpadní kanál energie a částic }}
\short{\pslitems{Ohřev plazmatu}{0.49}{heating_iter.jpg}{ITER.org}{0.49}{\im Tažení proudu \im Mikrovlnný ohřev, \im Ohřev neutrálními svazky.}{}}
\short{\pslitems{ITER}{0.49}{ITER01.jpg}{ITER.org}{0.49}{\im Ultra vysoké vakuum (na neuvěřitelném objemu). \im Kryogení technika (HTS výzva). \im Supravodivost (Quenche!). \im Remote handling (delikátní manipulace s 50 t komponentami).}{}}
\psl{DEMO}{0.9}{010069o24.jpg}{ITER.org}{Rozumně akceptovatelná cena produkované elektřiny.}
\psl{Opravdová výzva: něco malého}{0.5}{resize.jpg}{tokamakenergy.co.uk}{}
}
\psl{Anebo .. inerciální fúze}{0.8}{405.jpg}{National Ignition Facility}{192 laserových svazků zaměřených na DT palivo (hohloraum)}
\section{Plazmatické technologie}
\slide{Plazmatické technologie}
{
\begin{itemize}
\item Některé reakce, pomalé, či vůbec nerealizovatelné v pevném/kapalném/plynném skupenství mohou být realizovatelné v plazmatickém skupenství.
\item Interakce plazmatu s látkou v pevném skupenství prakticky vždy přinášejí určité významné změny ve výsledném produktu - na povrchu, změny chemických 
a fyzikálních vlastností svázaných s jejich strukturálními fázovými transformacemi, ....
\end{itemize}
\begin{block}{Dvě možné role plazmatu}
\begin{description}
\item[Plazma jako problém:] tokamaky a další zařízení. Plasma facing components.
\item[Plazma jako nástroj:] i) plazmové naprašování a nanášení tenkých vrstev, ii) čištění povrchů, iii) plazmová chemie, iv) plazmová metalurgie, tavení, řezání, 
\end{description}
\end{block}
}

\subsection{Průmysl}

\psl{Unikátní "objekty" - nanášení tenkých vrstev}{0.8}{WireSpecification.jpg}{SuperPower.com}{}
\psl{Výroba křemíkových waflí}{0.6}{etronics_cvdtut_plasma_enhanced.jpg}{scorec.rpi.edu}{}
\psl{Technologie leptání křemíkových substrátů}{0.6}{dqr-rie-mech.png}{scorec.rpi.edu}{}\pslitems{EUV litografie}{0.49}{euv.jpg}{altervista.org}{0.49}{\im Čipy s rozlišením pod 10nm. \im EUV plasmové zdroje schopné vyrobit $>$ 100W na vlnové délce 13.5nm
(92eV).\im vlnová délka pod absorpční hranou křemíku, kvůli zrcadlům \im $\sim$ 10kHz vystřelují
kuličky cínu a do těch se pak střelí infračerveným laserem
($\sim$ 3-10micron) - co nejvyšší svítivost na 13nm.}{Obrovský zájem průmyslu (Intel, Nvidia, Samsung, Apple, ...)}

\psl{Plazmatické technologie v autě}{0.9}{TechnologieAuto.png}{Pavel Chráska}{}
\subsection{Výzkum}

%http://www.eli-beams.eu/cs/vyzkum/
\pslitems{ELI - Extreme Light Infrastructure}{0.49}{Beamline-Facility-infrastructure.jpg}{eli-beams.eu}{0.49}{\im Rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy. \im Urychlování částic pomocí laserů. \im Aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. \im Fyzika plazmatu a vysokých hustot energie. \im Exotická fyzika a teorie. }{}

\subsection{Materiálové testy}
\psl{IFMIF - International Fusion Materials Irradiation Facility}{0.8}{IFMIF.png}{wiki/International\_Fusion\_Materials\_Irradiation\_Facility}{}
\psl{HELCZA - High Energy Load Czech Assembly}{0.8}{cvrezhelczasketchdesign.jpg}{cvrez.cz}{}

\subsection{Zdravotnictví}

\psl{Plasma medicine}{0.7}{ionizer.jpg}{film.postriziny}{\begin{itemize}\item Hojení ran, \im Dermatologie, \im Stomatologie \end{itemize}}
\psl{Plazmatem na plazmu}{0.8}{hemostaza.jpg}{aldebaran.cz}{}
\dblpsl{Léčba ledvinových kamenů}{1}{0.5}{19246.jpg}{0.5}{76.jpg}{ipp.cas.cz}{Silnoproudá elektrická jiskra ve vodě generující fokusovanou rázovou vlnu. Naděje i pro léčbu nádorových onemocnění.}
\psl{Hadronová terapie}{0.8}{R_235.jpg}{aldebaran.cz}{}

\subsection{Ekologie}

\psl{Likvidace odpadů}{0.8}{Plasma-Gasification.jpg}{bullcitymutterings.com}{}

%http://aldebaran.cz/bulletin/2004_20_plt.php

\subsection{Astronomie, astrofyzika, kosmonautika}

\psl{Astrofyzika}{0.7}{Mosaic.jpg}{plasma-universe.com}{Většina pozorovatelné hmoty v téměř celé jeho historii je/byla/bude v plazmatickém stavu.}

\psl{Magnetohydrodynamický motor}{0.6}{engine.jpg}{aldebaran.cz}{1999: Deep Space 1, 2003: Smart 1}

\section{Vzdělávání}
\psl{Cesta k fúzní elektrárně}{0.8}{JET_ITER_DEMO_FinishLine.png}{golem.fjfi.cvut.cz}{}
\psl{Golem}{0.6}{GolemStartLine.png}{golem.fjfi.cvut.cz}{Čtvrtky.}
\psl{Golem}{0.8}{Golem.jpg}{golem.fjfi.cvut.cz}{}


\section{Závěr}

\slide{ČR}{
\begin{itemize}
 \item Zajistit, aby se ČR udržela na špici.
 \item Vaše PhD v 2025 - první plazma v ITERu. 
 \item COMPASS-Upgrade
 \im ELI
 \im PALS
 \im Czech Fusion Society:
 \begin{itemize}
 \im CV Řež
 \im UJF Řež
 \im MFF UK
 \im UFP AV ČR.
 \end{itemize}
 \item JT-60SA: EU 50\%
\end{itemize}
}

\dblpsl{+ Fyzika a technika termojaderné fúze}{1}{0.3}{STUDIUMweb.jpg}{0.3}{UPLATNENIweb}{fttf.fjfi.cvut.cz}{Těšíme se na vás (prof. Jex, prof. Limpouch, prof. Kulhánek, doc. Mlynář, prof. Kubeš, doc. Kálal, prof. Král, RNDr. Wagner, RNDr. Břeň ... a já)}
\psl{3x tokamak v ČR}{0.9}{drawing.jpg}{golem.fjfi.cvut.cz}{\bf Ať už si vyberete cokoli, užijte si Jaderku}

\end{document}