Presentations/Journals/JINST/21HXRdiagnostics/Slides/MainResult.cz/pool.tex

\def\GW{/GW}\def\GWinclMovie{0}\def\visibility{true}
\documentclass[]{beamer}
\setbeamersize{text margin left=10pt, text margin right=10pt} %new code
\setbeamerfont{headline}{size=\footnotesize}
\setbeamercolor{background canvas}{bg=}
\usetheme{Rochester}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{} 

\input{\GW/root/GW4reports/GWcommons}
%\input{\GW/root/GW4reports/GWslides}
 
%\AtBeginSection[]
%{
%   \begin{frame}
%       \frametitle{Outline}
%       \tableofcontents[currentsection,currentsubsection]
%   \end{frame}
%}

%\newboolean{Generate_slides.page}
%\setboolean{Generate_slides.page}{false}
%\def\Generate_slides.page#1{\ifthenelse{\boolean{Generate_slides.page}}{\immediate\write\filer{#1}}{}} 

\def\blok#1#2{\begin{block}{#1}#2\end{block}}


\def\GWigWref#1#2#3#4{\begin{minipage}{#1}\includegraphics[width=\textwidth]{\GW/#2}\\ \hrefcredit{#3}{#4}\\\end{minipage}}
\def\GWis#1{
\input{\GW/#1/latexsrc.page}
\GWslide
%\Generate_slides.page{<img src="/#1/slide.jpg"/>^^J}
} %GW include slide


\def\slide#1#2{
\begin{frame}\frametitle{#1}
#2
\end{frame}
%\Generate_slides.page{\SecLevel #1}
}

\def\vizon#1{#1}
\def\vizoff#1{}\def\blockquot#1#2#3{
\begin{block}{\it #1}
{\it #2}\\ \hfill #3
\end{block}}

\def\qtslide#1#2#3#4#5#6{\begin{frame}\frametitle{#1}\centering
\includegraphics[#2]{\GW/#3} 
\blockquot{#4 ...}{... #5}{#6}
\end{frame}}


\def\GWslideTwoGraphics#1#2#3{\begin{frame}\frametitle{#1}
\GWig{width=0.48\textwidth}{#2}
\GWig{width=0.48\textwidth}{#3}
\end{frame}}

\def\GWdiagnSlide#1#2{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{columns}
\begin{column}{0.5\textwidth}
%\pgfputat{\pgfxy(0,-1)}{\pgfbox[left,base]{\GWig{width=\textwidth}{Diagnostics/#2/Sketch/das.pdf}}}
\GWigfw{Diagnostics/#2/Sketch/das.pdf}
\GWigfw{ShowRooms/PlasmaPerformance/WellExecutedShots/\LastWellExecutedShot/python/#2.jpg}
\end{column}
\begin{column}{0.5\textwidth}
\GWigfw{Diagnostics/#2/PhotoGallery/ReprePhoto.jpg}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}}

\def\FigSlide#1#2#3{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\includegraphics[width=#2\tw]{\GW/#3}
\end{figure}
\end{center}
\end{frame}}


\def\FigSlideWithRef#1#2#3#4#5{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\includegraphics[width=#2\tw]{\GW/#3}
\end{figure}
\end{center}
\reference{#4}{#5}
%\flushright #4 \cite{#5}
%\printbibliography[keyword=#4]
\end{frame}}

\def\FigSlideWithURL#1#2#3#4{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\includegraphics[width=#2\tw]{\GW/#3}
\end{figure}
\end{center}
\url{#4}
\end{frame}}


\ifthenelse{\isundefined{\GWinclMovie}}{\def\GWinclMovie{1}}{}
%Better use this:
%pdflatex "\def\GWinclMovie{1}\input{present.tex}" to include movies
%or this:
%pdflatex "\def\GWinclMovie{0}\input{present.tex}" to exclude movies\def\GWMovieSlide#1#2#3{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\ifnum \GWinclMovie=1
{\movie[width=9.1cm,height=6.5cm,poster,autostart,showcontrols]{\includegraphics[width=9.1cm,height=6.5cm]{Tools/VirtualModels/TatOko_OG/screenshots/#2}}{\GW/Tools/VirtualModels/TatOko_OG/movies/#3}}
\fi
\ifnum \GWinclMovie=2
{\movie[width=9.1cm,height=6.5cm,poster,autostart,showcontrols]{\includegraphics[width=9.1cm,height=6.5cm]{\GW/Tools/VirtualModels/TatOko_OG/screenshots/#2}}{#3}}
\fi
\ifnum \GWinclMovie=0
{\GWig{width=9.1cm,height=6.5cm}{Tools/VirtualModels/TatOko_OG/screenshots/#2}}
\fi
\end{figure}
\end{center}
\end{frame}}

\def\GWFigSlide#1#2#3{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\GWig{width=#2\tw}{#3}
\end{figure}
\end{center}
\end{frame}}

\def\GMstory#1#2{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\GWig{width=0.8\tw}{#2}
\end{figure}
\end{center}
\end{frame}}

\def\SlideUpImgBtItems#1#2#3#4{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{center}
\begin{figure}[ht]
\GWig{width=#2\tw}{#3}
\end{figure}
\end{center}
\begin{itemize}
#4
\end{itemize}
\end{frame}}

\def\SlideLeftImgRightItems#1#2#3#4{\begin{frame}\frametitle{#1}
\begin{columns}
\begin{column}{0.5\textwidth}
\begin{figure}[ht]
\GWig{width=#2\tw}{#3}
\end{figure} 
\end{column}
\begin{column}{0.5\textwidth}
\begin{itemize}
#4
\end{itemize}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}}

%bibtex stuff
\setbeamertemplate{bibliography entry article}{}
\setbeamertemplate{bibliography entry title}{}
\setbeamertemplate{bibliography entry location}{}
\setbeamertemplate{bibliography entry note}{}
\begin{document} 
%info@http:://golem.fjfi.cvut.cz/wiki/root/GW4reports

\def\GWslide{\slide{Hlavní výsledek}{
\begin{center}
\GWif{width=0.5\tw}{Presentations/Journals/JINST/21HXRdiagnostics/Slides/MainResult.cz/comparison_count_rate.png}{Porovnání signálu ze scintilačních detektorů CeBr3 a standardních diagnostik na tokamaku COMPASS během výboje, kde došlo k vytvoření svazku ubíhajících elektronů. V horním grafu je zobrazen vývoj odhadované maximální energie. }
\end{center}
}}

\def\nic{Měření tvrdého rentgenového záření generovaného ubíhajícími elektrony byla prováděna sadou scintilačních detektorů na tokamacích COMPASS a GOLEM. Stávající sestava detektorů byla dále rozšířena o dva detektory CeBr3. Tyto detektory se ukázaly být zejména užitečné pro studium vlastností svazků ubíhajících elektronů (např. odhad vývoje jejich maximální energie a ztrát ubíhajících elektronů) a bylo ukázáno, že tyto detektory mohou poskytnout dodatečné informace ke standardním HXR detektorům instalovaným na tokamaku COMPASS, které poskytují omezené informace kvůli jejich typické brzké saturaci signálu. Během 12. experimentální kampaně na tokamaku COMPASS byly zaznamenány fotony s maximální energií až 15 MeV a  dosaženy četnosti událostí blížící se 3 MHz.}
\GWslide\bibliographystyle{apalike}\bibliography{/GW/root/bibtex/golem,/GW/root/bibtex/others}\end{document}